7100 HONDA MOTOR (J) 504 CIVIC - 5 Fzge EK4 Limo
7100 HONDA MOTOR (J) 503 CIVIC - 73 Fzge EK4 Hatch
7100 HONDA MOTOR (J) 416 CIVIC SHUTTLE - 10 Fzge
7100 HONDA MOTOR (J) 419 CIVIC SHUTTLE 4 WD - 11 Fzge
7100 HONDA MOTOR (J) 439 CIVIC SHUTTLE 1,6/4-TUERI - 10 Fzge
7100 HONDA MOTOR (J) 431 CIVIC COUPE CRX 1,6I - 97 Fzge (CRX AH AS?)
7100 HONDA MOTOR (J) 448 PRELUDE 2,0 3 Fzge BA2/4?
7100HONDA MOTOR (J) 450 PRELUDE 2,0 2 Fzge BA2/4?
7100 ONDA MOTOR (J) 485 CRX - 484 Fzge (EE8?)
7100 HONDA MOTOR (J)526 INSIGHT - 41 Fze (Insight 1st Gen, "Ur-Insight")

7100 HONDA MOTOR (J) AFH CIVIC TYPE R - 5 Fzge (CTR FL5)